Wydarzenia

Prawne uwarunkowanie konsulatów honorowych Email

Wyjątki z Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie konsulów honorowych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 grudnia 2006r.

 

Niezależnie od stosunków dyplomatycznych pomiędzy państwami, które łączy intensywny zakres współpracy, nawiązywane są stosunki konsularne.

Konsulowe w przeciwieństwie do dyplomatów, mogą pełnić swoje funkcje niezawodowo i bez wynagrodzenia, będąc obywatelami państwa przyjmującego.

Instytucja konsula honorowego stanowi nierozłączny element polskiego prawa konsularnego, szeroko stosowany w praktyce międzynarodowej. Wiele państw od lat korzysta z instytucji konsula honorowego, uzupełniając w ten sposób sieć zawodowych urzędów konsularnych. Reaktywowanie tej instytucji po wieloletniej przerwie w 1987 r. przyczyniło się do rozszerzenia polskich urzędów konsularnych na świecie. Dziś funkcjonuje 175 konsulatów RP, kierowanych przez konsulów honorowych.

Pierwszy obszar działań konsulów honorowych obejmuje szeroki zakres problematyki promocji kontaktów gospodarczych, handlowych oraz współpracy naukowej i kulturalnej z naszym krajem.

Drugi obszar obejmuje ochronę szeroko pojętych praw i interesów obywateli polskich podczas ich pobytu za granicą. Wśród spektrum zainteresowań i działań konsula honorowego RP istotne miejsce zajmują również sprawy osób polskiego pochodzenia oraz Polaków zamieszkałych na stałe w kraju urzędowania konsula honorowego.

 

Z wnioskiem o ustanowienie urzędu konsularnego, kierowanego przez konsula honorowego i powołanie konsula honorowego, występuje do ministra właściwego do spraw zagranicznych kierownik właściwego terytorialnie przedstawicielstwa dyplomatycznego.

Konsula honorowego powołuje Minister właściwy do Spraw Zagranicznych na okres 5 lat.

Z tytułu wykonywania swoich funkcji konsul honorowy nie otrzymuje wynagrodzenia.

Konsul honorowy ponosi koszty związane z wykonywaniem swoich funkcji.

Minister Spraw Zagranicznych zapewnia konsulowi honorowemu dostarczenie flagi państwowej i godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz tablicy z nazwą urzędu na budynek siedziby urzędu konsularnego.

Minister właściwy do Spraw Zagranicznych zapewnia konsulowi honorowemu dopływ materiałów informacyjnych oraz innych, które uzna za niezbędne do wykonywania przez niego funkcji konsularnych.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości